Συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά

Συνεδριάζει στις πέντε το απόγευμα το δημοτικό συμβούλιο Πειραιά με 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Απευθείας μετάδοση από το Κανάλι 1 και web tv από την ιστοσελίδα του Καναλιού Ένα. Συγκεκριμένα:

ΘΕΜΑ 1ο: «Μερική αναμόρφωση του προϋπ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014».

ΘΕΜΑ 2ο: «Ενημέρωση του Σώματος για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Γ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2014».

ΘΕΜΑ 3ο:      «Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης».

ΘΕΜΑ 4ο: «Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων  ως μελών της Εφορείας του Γηροκομείου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 5ο: «Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων ως μελών Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 εδ.α του Ν.3013/2002 περί αναβάθμισης Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις».

ΘΕΜΑ 6ο: «Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του, για σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων εντός Λιμένα Περιοχής ΟΛΠ Α.Ε., για το έτος 2014».

ΘΕΜΑ 7ο: «Ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Πειραιά με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές τους και εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του».

ΘΕΜΑ 8ο: «Ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Πειραιά με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές τους και εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του».

ΘΕΜΑ 9ο: «Συμπλήρωση της με αρ. 525/14 απόφασης Δ.Σ. με τον ορισμό δύο Δημοτικών Συμβούλων από τις παρατάξεις της μειοψηφίας ως αναπληρωματικών μελών, στο Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.)».

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση απολογισμού επιχορηγήσεων οικονομικού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας ( Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 11ο: «Παράταση του συμβατικού χρόνου και τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της εργασίας “ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΛΕΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ” που προβλέπεται στους όρους της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της εταιρείας EEOGROUP, Ανώνυμη εταιρεία Συμβούλων».

ΘΕΜΑ 12ο: «Παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργασίας: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ TRACE, που προβλέπεται στους όρους της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της εταιρείας ΝΕΟΑΝΑΛΥΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Μ. ΕΠΕ».

ΘΕΜΑ 13ο: «Παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργασίας: “Ενέργειες τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης της διαχείρισης του έργου με τίτλο TRACE” που προβλέπεται στους όρους της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της εταιρείας KINNOCONSULTANTSLTD»

ΘΕΜΑ  14ο: «Αναγκαιότητα υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ  15ο:  «Έγκριση κατασκευής εσοχών σε πεζοδρόμια των κεντρικών οδικών αρτηριών του εμπορικού κέντρου Πειραιά καθώς και της τοποθέτησης βυθιζόμενων ορθοστατών με τηλεχειρισμό σε αυτές, προκειμένου να δημιουργηθούν 2 θέσεις φορτοεκφόρτωσης για την εξυπηρέτηση των εμπορικών καταστημάτων της πόλης, στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του ευρωπαϊκού έργου (MED) SMILE – SMartgreenInnovativeurbanLogisticsforEnergyefficientmediterraneancities» και ειδικότερα στο πλαίσιο χρήσης εργαλείων ICT».

   ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στην ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων πράξεων στο πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009 – 2014 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) στη θεματική περιοχή: GR03 – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ σε σχολικές Μονάδες του Δήμου Πειραιά και προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων, εντός των ορίων του επιλέξιμου προϋπολογισμού  της πρότασης».

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση μετάβασης τριμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά και διάθεση πίστωσης για συμμετοχή στην 4η διακρατική συνάντηση του προγράμματος SEETRACE στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου SEETRACEπου εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας SEE, στα Τίρανα της Αλβανίας από 5 έως 7-11-2014».

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση μετάβασης τριμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά και διάθεση πίστωσης, για την 4η διακρατική συνάντηση στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου REPUBLIC-MED, που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας  MED, στη Μοντένα της Ιταλίας από 9-11 Δεκεμβρίου 2014».

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση μετάβασης διμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά και διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης για τη συμμετοχή στην 5η διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου (MED)SMILE – SMartgreenInnovativeurbanLogisticsforEnergyefficientmediterraneancities, στο Montpellier της Γαλλίας στις 8-11 Δεκεμβρίου 2014».

ΘΕΜΑ 20ο: «Λήψη απόφασης για το μη εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας με την επωνυμία: “ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ”».

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση συνολικού ποσού 1.117,14 €, για αμοιβή του τελειόφοιτου σπουδαστή, του Τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, ΝΙΚΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ο οποίος θα κάνει την 6μηνη πρακτική του άσκηση στο Δήμο μας».

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 715,40 €, που αφορά στην πληρωμή εξόδων μετάβασης τριμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου με επικεφαλής το Δήμαρχο κ. Βασίλειο Μιχαλολιάκο, για τη συμμετοχή της σε ημερίδα του Δήμου Λάρνακας για την αυτοδιοίκηση στις 15/3/14».

ΘΕΜΑ 23ο: «Προσωρινή παραχώρηση χρήσης ενός απορριμματοφόρου οχήματος στο Δήμο Μαραθώνα».

ΘΕΜΑ 24ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτρο-δοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) σε δύο (2) μισθωτές του Δήμου μας που κατέβαλαν το φόρο για το έτος 2012».

ΘΕΜΑ 25ο: «Επιστροφή, αχρεωστήτως καταβληθέντος, ποσού 125,00 €, στον κ. Γεώργιο Συνοδινό του Παναγιώτη, από πρόστιμο παράβασης Κ.Ο.Κ.».

ΘΕΜΑ  26ο: «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών μετά τη ρύθμισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11 & Ν. 4178/13».

ΘΕΜΑ 27ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 1.063,07 €, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης».

ΘΕΜΑ 28ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών, συνολικού ποσού 2.046,13 €, από τους χρηματικούς καταλόγους που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης».

ΘΕΜΑ 29ο:  «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, συνολικού ποσού 3.522,33 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους».

                          

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στη Βουλή τα οικονομικά στοιχεία του Δ. Μαραθώνα

Τα οικονομικά στοιχεία του Δ. Μαραθώνα διαβίβασε στη Βουλή ο ΥΠΕΣ Αργύρης Ντινόπουλος μετά από ερώτηση της βουλευτού των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Μαρίνας Χρυσοβελώνη. Πρόκειται για στοιχεία που είχε υποβάλει ο Δήμος Μαραθώνα στη βάση δεδομένων που τηρείται στο υπουργείο Εσωτερικών. Όπως ειδικότερα προκύπτει στον δήμο Μαραθώνα: * Το σύνολο των εσόδων[…]

Περισσότερα »

Κερατσίνι: Ακόμη πιο όμορφο το πάρκο Σελεπίτσαρι με την τεχνητή λίμνη

Μία ξεχωριστή εικόνα αντικρύζει στο εσωτερικό του πάρκου Σελεπίτσαρι (Ανδρ. Παπανδρέου) κάθε επισκεπτόμενος, καθώς στην τελική ευθεία βρίσκονται οι κατασκευές της τεχνητής λίμνης.

Περισσότερα »

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *