ΕΒΕΠ: Στο επίκεντρο ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας και της ΝΕΖ

 

Ο Πρόεδρος  του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης συναντήθηκε με τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή τονιζοντάς του ζητήματα που δυσχεραίνουν το έργο της εφοδιαστικής αλυσίδας και της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας (ΝΕΖ) και απασχολούν τους οικονομικούς φορείς του Πειραιά.

Ειδικότερα, τα προβλήματα, που συζητήθηκαν και χρήζουν επίλυσης είναι:

 1. Κατάργηση της απαλλαγής από δασμούς και Ε.Φ.Κ. των τροφοεφοδίων, που παραδίδονται σε επαγγελματικά τουριστικά πλοία γραμμών εξωτερικού (άρθρο 10 παρ. 3Β 4 του Ν. 438/76, όπως ισχύει).
 2. Απαγόρευση τροφοεφοδίων σε αλιευτικά πλοία, που αλιεύουν σε διεθνή ύδατα.
 3. Απαγόρευση εφοδιασμού με απαλλαγή από Φ.Π.Α., όταν η πώληση των εφοδίων γίνεται σε πρόσωπο, που εκμεταλλεύεται χώρο του πλοίου (μπαρ, καταστήματα κ.λ.π.) κατά παραχώρηση από τον πλοιοκτήτη. Η απαγόρευση αυτή ρυθμίστηκε με εγκύκλιο, ενώ από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 438/ 76, του άρθρου 27 του Ν. 2859/2000 και της Τ1940/03 δεν προβλέπεται.
 4. Με την παρ. 3 της υπ’ αριθμ. Ε1042/77/9.3.2007 εγκυκλίου επιχειρείται για πρώτη φορά ανατροπή του θεσμικού πλαισίου και της τηρούμενης πρακτικής για όλους τους εφοδιαστές.
 5. Ενώ για 4 δεκαετίες επιτρεπόταν, το 2012 ερμηνεύτηκε ότι δεν προβλέπεται ρητή απαλλαγή από δασμό, Ε.Φ.Κ. (άρθρο 10 Ν. 438/76) ή Φ.Π.Α. (άρθρο 27 Ν. 2859/00) για τα τροφοεφόδια που παραγγέλλονται από ξένα πολεμικά πλοία εκτός χωρών ΝΑΤΟ, καθώς και για τα ελληνικά πολεμικά πλοία, όταν αποπλέουν για το εξωτερικό.
 6. Μη πρόβλεψη στο άρθρο 68 του Ν. 2960/01 για απαλλαγή του πρόσφατου φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα καφέ, όταν αυτά προορίζονται για πλοία γραμμών εξωτερικού, με αποτέλεσμα κανένα πλοίο να μην αγοράζει καφέ από τη χώρα μας.
 7. Θέματα που προέκυψαν με την περίπλοκη διαδικασία αδειοδότησης φορολογικών αποθηκών για προϊόντα καφέ, καθώς και με τη διαδικασία ελέγχου.
 8. Μη εφαρμογή από την ελληνική τελωνειακή διοίκηση του άρθρου 270 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Καν. 952/2013) και των κατευθυντήριων γραμμών (guidelines) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Taxud).
 9. Yποχρέωση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου σε περιπτώσεις διακίνησης τρίτων χωρών εφοδίων σε πλοία γραμμών εξωτερικού, τα οποία απαλλάσσονται από όλες τις δασμολογικές και φορολογικές επιβαρύνσεις, παρά το γεγονός ότι από την Οδηγία 2006/112 δεν προβλέπεται.
 10. Ευνοϊκή μεταχείριση των φορέων που εφοδιάζουν πλοία με εγχώρια εμπορεύματα, μέσω της Ελεύθερης Ζώνης σε σχέση με εκείνους, που εφοδιάζουν πλοία με ενωσιακά εμπορεύματα εκτός αυτής.
 11. Καταβολή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων για τη διάθεση ειδών με μηδενική αξία (δείγματα) σε πλοία γραμμών εξωτερικού (παρερμηνεία της αριθμ. 7015/690/1986 Α.Υ.Ο.).
 12. Μεταβίβαση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης εμπορευμάτων εντός της φορολογικής αποθήκης σε πρόσωπα, που δεν έχουν την ιδιότητα του εγκεκριμένου αποθηκευτή, παρά το γεγονός ότι στο άρθρο 25 του Ν. 2859/00 επιτρέπεται. Το οξύμωρο είναι ότι επιτρέπεται για προϊόντα τρίτων χωρών.
 13. Υπέρμετρες εγγυήσεις για τα υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ. εμπορεύματα (αλκοολούχα ποτά, κρασιά, καπνικά προϊόντα). Σχετική η Α.Υ.Ο. Φ. 883/99 όπως ισχύει. Στα άλλα κράτη μέλη όμως, οι εγγυήσεις είναι κατά πολύ μικρότερες, καθώς λαμβάνεται υπόψη και η συνέπεια των επιχειρηματιών.
 14. Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων χορήγησης άδειας χρήσης απλουστευμένης διαδικασίας εφοδιασμού πλοίων – Διαδικασία εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών με εφόδια πλην καυσίμων και λιπαντικών-Επιτήρηση και έλεγχος εφοδίων επί του πλοίου.
 15. Αναφορικά με τις ναυπηγήσεις πλοίων στα Ναυπηγεία του Περάματος και της Σαλαμίνας, να επιτρέπεται στην πλοιοκτήτρια εταιρεία να αγοράζει απευθείας τον εξοπλισμό, με απαλλαγή του Φ.Π.Α. και η αποθήκευση να γίνεται στον τελωνειακό χώρο του Ναυπηγείου. Επίσης, προτείνουμε: 1) Tην απαλλαγή από το Φ.Π.Α. της κατασκευής και της επισκευής /συντήρησης των πλοίων, που εκτελούν τοπικούς πλόες ή εξυπηρετούν συγκοινωνιακές ανάγκες ή 2) Την απαλλαγή από το Φ.Π.Α. της κατασκευής και της επισκευής/συντήρησης των πλοίων, που εκτελούν πλόες περιαστικής συγκοινωνίας ή  3)            Την απαλλαγή από το Φ.Π.Α. της κατασκευής και της επισκεύης/συντήρησης των πλοίων, που εκτελούν πλόες έως 6 ν. μ.
 16. Πρέπει να τροποποιηθούν ορισμένα σημεία της ΠΟΛ. 1037, με θέμα: «Συμπληρωματικές Οδηγίες για απαλλαγές από το Φ.Π.Α. επιβατηγών – οχηματαγωγών πλοίων, που δραστηριοποιούνται σε πορθμεία ή άλλες διαδρομές», καθώς η κοινοτική οδηγία αναφέρεται σε πλοία “open sea”, αλλά με βάση τα διεθνή πρότυπα στα οποία δεν υπάρχουν πορθμεία. Ωστόσο, οι κατηγορίες είναι “river or open sea”.
 17. Όσον αφορά στη λειτουργία των επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων, ως «Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα», θα πρέπει η διακίνηση των εμπορευμάτων από τον προμηθευτή να πραγματοποιείται διαμέσου του «Ελεύθερου Τελωνειακού Συγκροτήματος» κατ’ εντολή της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία των επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων, ως Ε.Τ.Σ. με Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Τέλος, το άρθρο 103, του Νόμου 4446/ 2016, που τροποποιεί το άρθρο 39, του Νόμου 2960/ 2001, προβλέπει η κατασκευάστρια εταιρεία (ναυπηγείο) να εισάγει τις πρώτες ύλες και τις βοηθητικές ύλες από το εξωτερικό και να τις «φυλάει» σε ένα Ε.Τ.Σ. Όμως, με αυτό τον τρόπο τα ναυπηγεία θα εισάγουν από το εξωτερικό και δεν θα αγοράζουν από την εγχώρια αγορά.

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο κ. Β. Κορκίδης, δήλωσε: «…μια επιβολή Φ.Π.Α. στα επιβατικά και εμπορικά πλοία, που ουσιαστικά διασφαλίζουν το δημόσιο αγαθό της επικοινωνίας και της ελεύθερης διακίνησης, μεταξύ των πολιτών θα έχει ως συνέπεια τη μη ανανέωση του υφιστάμενου στόλου, καθώς το αυξημένο κόστος κατασκευής και επισκευής, αλλά και κίνησης στα πλοία, που εκτελούν μικρά εσωτερικά δρομολόγια θα καταστήσει μη συμφέρουσα τη ναυπήγηση νέων πλοίων, το δε αυξημένο κόστος συντήρησης και κίνησής τους θα μετακυλισθεί, αναπόφευκτα, στο επιβατικό κοινό.  Κατ΄ επέκταση, εάν αντιμετωπίζονταν άμεσα τα προβλήματα, που υφίστανται στη Ναυπηγοεπισκευή και τον εφοδιασμό πλοίων, η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να καρπωθεί 14 δις. Στόχος μας παραμένει η τόνωση του εξαγωγικού εμπορίου της χώρας και η αναζωογόνηση της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του λιμανιού του Πειραιά με τα λιμάνια των εταίρων μας, ενώ αποτελεί πεποίθησή μας, ότι οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση…».

Στην συνάντηση παρόντες ήταν και εκπρόσωποι πειραϊκών παραγωγικών φορέων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Προϋπολογισμός: Τριπλάσιο το πρωτογενές πλεόνασμα

Bελτιωμένη εικόνα εμφανίζει ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο δίμηνο του έτους σε ταμειακή βάση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 429 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 920 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το πρωτογενές πλεόνασμα αυξήθηκε στα 2,06 δισ.[…]

Περισσότερα »

100 μέρες προθεσμία για νομιμοποίηση αυθαιρέτων

Μόλις τέσσερις μήνες απέμειναν προκειμένου οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων να ενταχθούν στον νόμο 4178/13 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και να νομιμοποιήσουν το ακίνητό τους. Στις 8 Φεβρουαρίου 2015 λήγει η προθεσμία για υπαγωγή στον νόμο και σύμφωνα με παράγοντες του αρμόδιου υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν πρόκειται[…]

Περισσότερα »

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *