Home

ΡΟΗ  ΕΙΔΗΣΕΩΝ

18η Διάταξη για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά

0 σχόλια ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η Συνεδρίαση του Σώματος  θα γίνει διά τηλεδιάσκεψης,  για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την Τετάρτη 8-9-2021 και ώρα 16:30, σύμφωνα με την από 11-3-2020 Π.Ν.Π «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄55), τη με αρ. πρωτ. 20930/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τη με αρ. 429/12-3-2020 (B’ 850) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατείας, όπως τροποποιήθηκε με την όμοια με αριθ. ΔΙΔΑΦ/Φ.37Α.1/27/οικ9413/2020(Β’1704), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πειραιά έτους 2021 (5η)
 •  Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 (5η).
 • Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το B’ τρίμηνο έτους 2021, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως 30-6-2021.
 • Τροποποίηση των με αρ. 548/2019, 549/2019 & 550/2019 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στη συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Πειραιά, ως προς τη θητεία των μελών τους.
 • Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για την εκμίσθωση του Δημοτικού καταστήματος της Ιωννιδείου Σχολής επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου 41 & Δραγάτση.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., για την υλοποίηση του Έργου:Τεχνική Βοήθεια στον Δήμο Πειραιά για την εκπόνηση τεχνικών μελετών
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., για την παροχή υπηρεσίας: Διεύρυνση της λειτουργίας του Γαλάζιου Εργαστηρίου (Blue Lab), με τη δημιουργία πρόσθετων εκπαιδευτικών δράσεων στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας.
  Ορισμός 2 Δημοτικών Συμβούλων, με τους αναπληρωτές τους, ως Προέδρων στο Πρωτοβάθμιο & Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2021.
 • Παρακατάθεση, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας που επιβλήθηκε με το από 4-11-2019 Π.Δ – ΦΕΚ 704Δ/2019, συνολικού ποσού 76.827,99 €, υπέρ αυτών που θα αναγνωρισθούν δικαστικά δικαιούχοι, για την ρυμοτόμηση τμήματος ιδιοκτησίας, επιφάνειας 114,63 τ.μ που βρίσκεται επί της οδού Ομ. Σκυλίτση 34 στο Ο.Τ.168/Τ.26 του Δήμου Πειραιά, και αντιστοιχεί στην αποζημίωση εδάφους και επικειμένων.
 • Παρακατάθεση, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας που επιβλήθηκε με το από 29-10-2019 Π.Δ – ΦΕΚ 678Δ/12-11-2019:
  Α) συνολικού ποσού 97.226,32 €, υπέρ αυτών που θα αναγνωρισθούν δικαστικά δικαιούχοι, για την ρυμοτόμηση τμήματος ιδιοκτησίας, επιφάνειας 128,30 τ.μ που βρίσκεται επί της οδού Ομ. Σκυλίτση 32 στο Ο.Τ.168/Τ.26 του Δήμου Πειραιά, και αντιστοιχεί στην αποζημίωση εδάφους και επικειμένων.
  Β) συνολικού ποσού 102.104,44 €, υπέρ αυτών που θα αναγνωρισθούν δικαστικά δικαιούχοι, για την ρυμοτόμηση τμήματος ιδιοκτησίας, επιφάνειας 104,20 τ.μ που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ομ. Σκυλίτση 44 και Πραξιτέλους στο Ο.Τ.168/Τ.26 του Δήμου Πειραιά, και αντιστοιχεί στην αποζημίωση εδάφους και επικειμένων.
 • Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά στο Ο.Τ. 60/Τ.27 που περικλείεται από τις οδούς Μαντζάρου-Παυσιλίπου-Επιδαύρου-Ακτή Κουμουνδούρου, για την άρση και επανεπιβολή της από 24-9-1958-ΦΕΚ 153Α /7-10-1958 Ρυμοτομικής Απαλλοτρίωσης και έγκριση κατάθεσης αιτήματος στο Πράσινο Ταμείο για χρηματοδότηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Η΄ (άρθρα 87,88,89,90,91,92,93) του Ν. 4759/2020.
 • Έγκριση ονομασίας ανώνυμης οδού στο πλάι της εκκλησίας του Αγ. Ελευθερίου και Ελικώνος στα Καμίνια Ο.Τ. 38/Τ.25 σε οδό Πλατεία Αγίου Ελευθερίου.
 • Κατανοµή ποσού 335.146,52 € ως Γ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2021, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Δήµου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τoυς και την παρακράτηση του ποσού των 20.000 € από την Ταμειακή υπηρεσία για την κάλυψη της δαπάνης  για τα ΜΑΠ των σχολικών καθαριστριών.
 • Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά για το σχολικό έτος 2021-22 και   κάλυψη ή μη του κόστους λειτουργίας τους.
 • Έγκριση παραχώρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων του 10ου Γυμνασίου Πειραιά στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.ΔΕ.Π.), από 1-9-2021 έως και 30-6-2022, προκειμένου να λειτουργήσουν τα τμήματα του Προγράμματος Διδακτικής Αλληλεγγύης.
 • Ορισμός του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά Αποστόλου Ιωάννη του Εμμανουήλ ως υπευθύνου, ως υπευθύνου λογαριασμού της χρηματοδότησης για το εξής κάτωθι έργου:
  «ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ – ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» – με Ενάριθμο έργου 2021ΕΠ08510072 χρηματοδοτούμενο από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής για τα έργα της  ΣΑΕΠ 085/1.
 • Εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ 51 σχολικών φυλάκων, για τη χρονική περίοδο από 7/2001 έως 6/2006.
 • Έγκριση για παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων στους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις με τίτλο «Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας 2021 του Δήμου Πειραιά», από 17-9-2021 έως 26-9-2021.
 • Δωρεάν παραχώρηση 47 διαφημιστικών θέσεων στα στέγαστρα στάσεων λεωφορείων, για την προβολή των Πολιτιστικών Ημερών και Διαδρομών Θάλασσας Δήμου Πειραιά 2021  που θα πραγματοποιηθούν από 17/9/2021 έως 26/9/2021.
 • Μετατόπιση-χωροθέτηση περιπτέρου από την Πάροδο Καραολή και Δημητρίου έναντι γηπέδου Γ. Καραϊσκάκης στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως αρ.21
 • Κατάργηση της θέσης και αποξήλωσης κουβουκλίου κενωθέντος-σχολάζοντος περιπτέρου επί της πλατείας Κανάρη αρ. 3
  Χωροθέτηση περιπτέρου επί της οδού Άστιγγος 1 (Ακτή Τζελέπη).
 • Υλοτομία ενός δένδρου (ουασιγκτώνιας) στην πλατεία Νεράιδας στην Π. Κοκκινιά.
 • Υλοτομία ενός δένδρου στην Γ’ Δημοτική Κοινότητα επί της οδού Φειδίου 18-Καστέλλα.

Σχετικά Αρθρα

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ετικέτες: