ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Πειραιάς,  29/01/2019

Αριθ. Πρωτ :74

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του N.3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α’) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
  2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  3. Την με αριθμό 458 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β/458/13-6-1989) για την σύσταση της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΗ.ΡΑ.Π.
  4. Την με αριθμό 3/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΡΑΠ για εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων και υπογραφών στον Πρόεδρο του Δ.Σ.
  5. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια».
  6. Τον κανονισμό λειτουργίας  της ΔΗ.ΡΑ.Π (ΑΔΑ:ΩΝ3Β465ΦΩ1-ΖΜΙ)
  7. Το  Κανονισμό Προσωπικού της ΔΗ.ΡΑ.Π (ΑΔΑ:70Β8465ΦΩ1-141)
  8. Την από 28/01/2019, αριθμ. πρωτ. 68 επιστολή του Προϊστάμενου του Αθλητικού Τμήματος
  9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Αποφασίζουμε

Α. Τοποθετούμε τον υπάλληλο της ΔΗ.ΡΑ.Π. κ. ΛΟΥΚΑ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟ στη θέση του Αρχισυντάκτη Αθλητικού Τμήματος από 01/02/2019.

Β. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης, να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΗ.ΡΑ.Π και να διαβιβασθεί στη Διεύθυνση διοίκησης (Τμήμα Δημοτικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Νομικών προσώπων ) του Δήμου Πειραιά.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτης Αβραμίδης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πρόγραμμα με αλλαγές λόγω … ΔΕΗ

Μέχρι και σήμερα το μεσημέρι  (Τετάρτη 23/9) το πρόγραμμά μας θα διαμορφωθεί διαφορετικά από το καθημερινό γεγονός που δεν οφείλεται σε απόφαση της διοίκησης αλλά σε τεχνικά έργα της ΔΕΗ που εκτελούνται στη ευρύτερη περιοχή του κέντρου Πειραιά με αποτέλεσμα να υπάρξουν παρατεταμένες διακοπές ρεύματος.

Περισσότερα »

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *