Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα… πως όμως θα εφαρμοστούν;

Toυ Απόστολου Αλωνιάτη

«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ» ΛΟΙΠΟΝ ΑΛΛΑ όπως λέει και ένας φίλος «άσε μεγάλε, μου την έχει δώσει τόσο που έχω αρχίσει να μιλάω με το Θεό». Όπως του εξήγησα το θέμα δεν είναι να μιλάς με το Θεό. Τα πράγματα θα γίνουν δύσκολα, όταν ο Θεός αρχίσει να σου απαντάει!

Αναφορικά με τα μέτρα να δεχθούμε ότι τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί είναι στη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, πολλοί οικονομολόγοι, ακόμη και υπερασπιστές των μνημονίων, λένε ότι δεν φτάνουν και πως, όταν επιστρέψουμε στην κανονικότητα θα έχουμε σοβαρά προβλήματα με την οικονομία. Άλλωστε αυτά που ζούμε και θα δούμε δεν θα είναι… απλώς άλλο ένα μνημόνιο!

Μπάχαλο…

Οι πολιτικοί ανακοίνωσαν τα μέτρα, το θέμα είναι πως θα εφαρμοστούν, διότι επικρατεί κυριολεκτικά… μπάχαλο! Άλλα ανακοινώνονται, αλλά βγαίνουν στα δελτία τύπου, και άλλα στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ). Κινούμαστε σε αχαρτογράφητα νερά, δεκτό, αλλά πρέπει να βγουν οι αποφάσεις και να εξειδικεύσουν τις ΠΝΠ.

Το πρόβλημα με τους ΚΑΔ

Τεράστιο είναι το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Σίγουρα αποτελούν ένα μέτρο στο οποίο μπορεί να στηριχτεί κάποιος για να κάνει μια συγκριτική μελέτη και ανάλυση της ελληνική οικονομίας, αλλά δεν μπορεί να αποτελούν το κριτήριο για την ένταξη ή μη στις πληττόμενες επιχειρήσεις.

Το σύστημα μπορεί να δεχθεί ένα ΚΑΔ σαν κύριο και χιλιάδες σαν δευτερεύοντες. Όταν μια εταιρεία κάνει μια επέκταση δραστηριότητας την δηλώνει στην εφορία μπορεί και όχι σαν κύρια, αλλά σαν δευτερεύουσα, ενώ μπορεί τα έσοδα από αυτή τη δευτερεύουσα να ξεπεράσουν την κύρια. Πολλές εταιρίες που είχαν σαν κύριο ΚΑΔ παραγωγή , με την κρίση μετατράπηκαν σε εμπορικές επιχειρήσεις, με εισαγωγές από το εξωτερικό και πώληση λιανική χονδρική, χωρίς βέβαια ν’ αλλάξουν ποτέ τους κύριους ΚΑΔ.

Ένα ακόμη πρόβλημα αποτελούν τα υποκαταστήματα. Ο κύριος ΚΑΔ μιας εταιρίας μπορεί να είναι από αυτούς που ούτε κλείνουν με κυβερνητική εντολή, ούτε είναι πληττόμενη εταιρία , αλλά το υποκατάστημα να είναι ένα καφενείο , ένα μαγαζί πώλησης ρούχων κ.λπ.

Παρατάσεις συνέχεια…

Με κοινή υπουργική απόφαση οι υπουργοί οικονομικών – εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων (Αριθ. Δ.15/Δ’/οικ.13226/325/2020 (ΦΕΚ 1044/Β’/26.3.2020), καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες που αφορούν την παράταση ασφαλιστικών εισφορών, σε εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α’)

Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020
1. Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της παρούσας, οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας και είναι απαιτητές έως 31/3/2020 και 30/4/2020 αντίστοιχα, δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχα, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

2. Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, (όπου αυτή προβλέπεται), για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, με εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική ασφάλιση.

3. Οι επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της παρούσας, υποβάλλουν για το προσωπικό που απασχολούν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ΑΠΔ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις.
Οι περιλαμβανόμενες στις ως άνω ΑΠΔ ασφαλιστικές εισφορές για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας της από 20.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68, τ.Α΄, 20.03.2020), καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση εντός των προβλεπόμενων στην παρ. 1 προθεσμιών.

Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης εργοδοτών

Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της παρούσας, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, απαιτητών έως 31/3/2020 καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας ρύθμισης που αφορά η δόση.

Δικαίωμα υπαγωγής

Στις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 υπάγονται επιχειρήσεις ή εργοδότες που:
α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση,
β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, που αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Απώλεια ευεργετημάτων

Σε περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων ή εργοδοτών του άρθρου 3 της παρούσας, μέρος ή όλοι, τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση του μέτρου οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή εργοδότες δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση καταβολής των άρθρων 1 και 2 της παρούσας παύει αυτοδικαίως, και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται, και παρουσιάζονται στην απόφαση, είναι γνωστοί από την κατάσταση που κυκλοφορεί.

*Ο Απόστολος Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE, και συγγραφέας.

 

πηγή prosvasis.com

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρουμπινί: Μόνη λύση για την Ελλάδα το κούρεμα χρέους

Μπορεί ο Κλάους Ρέγκλινγκ και ο Πιέρ Μοσκοβισί να έκλεισαν αμέσως την κουβέντα όταν αναφέρθηκε το θέμα της διαγραφής του ελληνικού χρέους,όμως ο οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπινί έχει εντελώς άλλη άποψη. Συγκεκριμένα, ο διάσημος Αμερικανός δήλωσε πως είναι βέβαιος ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να ευημερήσει, χωρίς μια γενναία ελάφρυνση[…]

Περισσότερα »

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *