Νέα κίνητρα για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο πλαίσιο. Ποιες κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων ορίζει. Ειδική μέριμνα για τις επενδύσεις στη μεταποίηση και σε ΒΙΠΕ. Οι εμβληματικές, οι αυτοδίκαιες και οι ταχείας αδειοδότησης επενδύσεις. Τα κίνητρα.
Φορολογικές απαλλαγές και επιτάχυνση απόσβεσης παγίων, σταθεροποίηση φορολογικού συντελεστή για 12 έτη, επιχορηγήσεις, αδειοδότηση εντός 45 ημερών, αλλά και αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, είναι τα κίνητρα που παρέχει το νέο πλαίσιο για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, το οποίο έθεσε χθες σε δημόσια διαβούλευση ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης.

Ειδικά κίνητρα, παρέχονται για τις μεταποιητικές επενδύσεις εντός των Βιομηχανικών Περιοχών, ενώ σε ό,τι αφορά τον προηγούμενο νόμο (3894/2010), αυτός παύει να ισχύει με την έναρξη ισχύος του νέου.

Πάντως, επενδυτικές προτάσεις που υποβλήθηκαν στην “Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.” κατ` εφαρμογή του ν. 3894/2010 και η αξιολόγησή τους από την Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων δεν έχει ολοκληρωθεί, μπορούν κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα επένδυσης να αξιολογούνται, να εντάσσονται στην Διαδικασία Στρατηγικών Ιδιωτικών Επενδύσεων, να αδειοδοτούνται και να υλοποιούνται κατά τις διατάξεις του νέου νόμου.

Το νέο πλαίσιο, που θα αρχίσει να εφαρμόζεται δύο μήνες μετά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης έως και τις 31/12/2025 εκτός από τις δύο κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων που ορίζονται με βάση το ποσό της επένδυσης και τις δημιουργούμενες θέσεις εργασίας, εισαγάγει τους ορισμούς των «εμβληματικών επενδύσεων», «τις στρατηγικές επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης» και τις «αυτοδίκαια εντασσόμενες στρατηγικές επενδύσεις». Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ειδικά κίνητρα, παρέχονται για τις επενδύσεις εντός των Βιομηχανικών Περιοχών, ενώ σε ό,τι αφορά τον προηγούμενο νόμο (3894/2010) αυτός παύει να ισχύει με την έναρξη ισχύος του νέου.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου ως «στρατηγικές επενδύσεις» νοούνται οι επενδύσεις, ιδίως σε τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων ή υπηρεσιών με κύρια χαρακτηριστικά την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την υψηλή προστιθέμενη αξία, οι οποίες λόγω της στρατηγικής τους βαρύτητας για την εθνική ή και την τοπική οικονομία, μπορούν να επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως για την αύξηση της απασχόλησης, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικά δίκαιης, ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης και με την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική.

Οι “Στρατηγικές Επενδύσεις” διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

Α. Στρατηγικές Επενδύσεις 1: πρόκειται για τις επενδύσεις, οι οποίες δημιουργούν κατά τρόπο βιώσιμο τουλάχιστον 150 νέες θέσεις εργασίας ή των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός είναι άνω των 100.000.000 ευρώ. Οι επενδύσεις της κατηγορίας αυτής μπορούν να λάβουν τα εξής κίνητρα:
– Της σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή για 12 έτη.
– Της ταχείας αδειοδότηση εντός 45 ημερών
– Επίσης, επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ’ αυτών για την εξυπηρέτηση της επένδυσης και των βοηθητικών και συνοδών έργων τους.

Β. Στρατηγικές Επενδύσεις 2: πρόκειται για τις επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον 100 νέες θέσεις εργασίας ή των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός είναι άνω των 40.000.000 ευρώ. Ειδικά, για την περίπτωση των επενδύσεων στον τομέα της βιομηχανίας, οι επενδύσεις πρέπει να δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον 75 νέες θέσεις εργασίας ή ο συνολικός προϋπολογισμός τους να είναι άνω των 30.000.000 ευρώ. Για την περίπτωση επενδύσεων σε Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) οι επενδύσεις πρέπει να δημιουργούν τουλάχιστον 50 θέσεις εργασίας ή ο συνολικός προϋπολογισμός τους να είναι άνω των 25.000.000 ευρώ.

Οι επενδύσεις της κατηγορίας αυτής μπορούν να λάβουν τα εξής κίνητρα:
– Της σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή και της φοροαπαλλαγής
– Της ταχείας αδειοδότησης
– Της επιτάχυνσης φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης με προσαύξηση των συντελεστών του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 κατά ποσοστό 100%. Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 20%, ο τελικός προσαυξημένος συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει το 40%. Επιπλέον, αποκλειστικά για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις των μηχανημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό 30%.
– Της ενίσχυσης δαπανών, όπως για την πρόσληψη εργαζομένων και εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών για έργα έρευνας και ανάπτυξης.

Γ. Εμβληματικές Επενδύσεις: πρόκειται για τις επενδύσεις που υλοποιούνται από διακεκριμένες, διεθνούς φήμης νομικές οντότητες που κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στον κλάδο τους.
Οι επενδύσεις της κατηγορίας αυτής μπορούν να λάβουν τα εξής κίνητρα:
– Της σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή και της φοροαπαλλαγής
– Της ταχείας αδειοδότησης
– Της επιτάχυνσης φορολογικών αποσβέσεων των παγίων, όπως περιγράφεται πιο πάνω.
– Της ενίσχυσης, δηλαδή της επιχορήγησης δαπανών, όπως για την πρόσληψη εργαζομένων και εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών για έργα έρευνας και ανάπτυξης.

Δ. Στρατηγικές επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης: πρόκειται για τις επενδύσεις , οι οποίες δημιουργούν τουλάχιστον 20 νέες θέσεις εργασίας και των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός είναι άνω 20.000.000 ευρώ.
Οι επενδύσεις της κατηγορίας αυτής μπορούν να λάβουν τα κίνητρα της σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή για 12 έτη, της φορολογικής απαλλαγής και της ταχείας αδειοδότησης.

Ε. “Αυτοδίκαια εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύσεις”, όπως οι επενδύσεις του ν. 3389/2005 “Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα” που έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και έχουν υπαχθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), και οι επενδύσεις του άρθρου 8 του Ν.4271/2014 για τα “Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος – Projects of Common Interest (PCI)”.
Στην κατηγορία αυτή, επίσης παρέχονται τα κίνητρα της σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή για 12 έτη, η φορολογική απαλλαγή και της ταχείας αδειοδότησης.

Όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου, για κάθε φορέα στρατηγικής επένδυσης, οι διατάξεις του άρθρου 16 ν. 4251/2014 (ΦΕΚ A’ 103) περί χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα εφαρμόζονται ως προς συγκεκριμένα, κατ’ ανώτατο αριθμό 10, στελέχη των επενδυτικών σχημάτων για όλες τις κατηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων.

Τα στελέχη αυτά, τα οποία δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, θεωρείται ότι διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο για το εισόδημά τους που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος, για όσο διάστημα υφίσταται η εργασιακή σχέση με το φορέα της στρατηγικής επένδυσης.

Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει επίσης τον ή την σύζυγο ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης, στο βαθμό που αυτός ή αυτή δεν ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και τα εξαρτώμενα τέκνα αυτών, όπως αυτά προσδιορίζονται στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.4172/2013.
Euro2day.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κλείδωσαν τα κριτήρια για το κοινωνικό μέρισμα

Έως τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει το site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (gsis.gr) για την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους για το επίδομα του «κοινωνικού μερίσματος» από το πρωτογενές πλεόνασμα. Όσοι υποβάλουν τη σχετική αίτηση έως το τέλος Απριλίου αναμένεται να λάβουν το εφάπαξ επίδομα στους τραπεζικούς[…]

Περισσότερα »

Αιτήσεις για το πρόγραμμα πρόσληψης 10.000 ανέργων

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας»  Συγκεκριμένα δικαιούχοι της επιταγής επανένταξης είναι οι άνεργοι τακτικής επιδότησης και οι δικαιούχοι επιδόματος μακροχρόνιων ανέργων, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφόσον αποφασίσουν να[…]

Περισσότερα »

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *