Ποιοι απαλλάσσονται από πρόστιμο εκπρόθεσμων δηλώσεων

Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης*

Η διοίκηση έδωσε και οδηγίες για την μη υποβολή προστίμων σε εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται λόγω αργοπορίας ή λαθών του Δημοσίου.

Χωρίς πρόστιμα

Σύμφωνα με την απόφαση

«7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 της Α. 1041/2019 απόφασης του Διοικητή αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα εξαιτίας εκπρόθεσμης έκδοσης ή διόρθωσης της βεβαίωσης αποδοχών/ αμοιβών/ εισοδημάτων από τον αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση έκδοσης και χορήγησης βεβαίωσης εισοδημάτων από μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα, μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, κ.λπ. και όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων, θεωρούνται εμπρόθεσμες και υποβάλλονται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. χωρίς πρόστιμα και τόκους εντός του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν από τον φορέα. Όταν αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. εκπρόθεσμα ή διορθώνεται βεβαίωση από τον φορέα, τότε ο φορέας ενημερώνει υποχρεωτικά τον φορολογούμενο ότι έχει εκδοθεί βεβαίωση και συνεπώς έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση. Πρόστιμα δεν επιβάλλονται και τόκοι δεν υπολογίζονται και στις περιπτώσεις που οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται εκπρόθεσμα από φορέα αλλοδαπής.».

Τροποποιητική δήλωση

Η νέα διαδικασία που εφαρμόζεται, όπως βλέπουμε δεν ρυθμίζει μόνο το θέμα των προστίμων για την εκπρόθεσμη βεβαίωση, αλλά υποχρεώνει και τον φορέα να ενημερώσει τον φορολογούμενο, ώστε αυτός/η να προβούν στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του φορολογικού έτους που εκδόθηκε η εκπρόθεσμη βεβαίωση.

Να θυμίσουμε ότι  Βάσει του άρθρου 19 του ν. 4174/2013 (Κώδικας φορολογικής Διαδικασίας, ο φορολογούμενος αν διαπιστώσει λάθη και παραλείψεις, θα πρέπει να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση. Αν την υποβάλει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία τις υποβολής των εμπρόθεσμων δηλώσεων τότε δεν έχει πρόστιμο. Αν την υποβάλει μετέπειτα τότε , ανάλογα με την περίπτωση έχει πρόστιμο.

Πέρα από τον νόμο όμως έχουμε και λοιπές αποφάσεις που καθορίζουν πότε ο φορολογούμενος δεν επιβαρύνεται με πρόστιμο στην υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης

Λοιπές περιπτώσεις μη υποβολής προστίμου

Εκπρόθεσμες δηλώσεις εξαιτίας εκπρόθεσμης έκδοσης βεβαίωσης αποδοχών του εργοδότη

Οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα εξαιτίας εκπρόθεσμης έκδοσης ή διόρθωσης της βεβαίωσης αποδοχών του εργοδότη ή του ταμείου κοινωνικής ασφάλισης και όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των αποδοχών ή συντάξεων, θεωρούνται εμπρόθεσμες και υποβάλλονται χωρίς κυρώσεις εντός του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν από τον εκκαθαριστή οι διορθωτικές βεβαιώσεις αποδοχών – συντάξεων (ΠΟΛ. 1083/2018).

Αναδρομικά επιδόματα ανεργίας

Προστέθηκαν τα αναδρομικά επιδόματα ανεργίας προηγουμένων ετών στις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που παραλαμβάνονται χωρίς πρόστιμα και τόκους  μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων (Α. 1041/2019).

Δηλώσεις που υποβάλλονται για την διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1215/26-11-2018, δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις εκπρόθεσμες δηλώσεις που διορθώνουν πληροφοριακά στοιχεία και η διόρθωση αυτή δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα της εμπρόθεσμης αρχικής δήλωσης.

Ποιο συγκεκριμένα το έγγραφο αναφέρει

Κατόπιν των ανωτέρω, τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται για τη συμπλήρωση ή μεταβολή αμιγώς πληροφοριακών στοιχείων, δηλαδή στοιχείων που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της φορολογικής δήλωσης, σκοπό έχουν τη διόρθωση υποβληθεισών ελλιπών δηλώσεων.

Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι η εισαγωγή ή η διόρθωση του αριθμού παροχής της ΔΕΗ, του ΑΜΚΑ του υπόχρεου ή κάποιου εξαρτώμενου μέλους του, του ΑΦΜ του αντισυμβαλλόμενου στις περιπτώσεις που ζητείται από την ηλεκτρονική εφαρμογή, η τροποποίηση του αριθμού του τραπεζικού λογαριασμού (ΙBAN), η εισαγωγή κενού ή ημιτελούς ακινήτου ή των στοιχείων των συνιδιοκτητών ακινήτων στο Ε2, η μεταβολή κάποιου πληροφοριακού στοιχείου του Πίνακα Β΄ της πρώτης σελίδας του Ε3, η τροποποίηση στοιχείων του υπόχρεου νομικού προσώπου/οντότητας ή του εκπροσώπου αυτού, κλπ.

Αντίθετα, δεν αποτελεί διόρθωση ελλιπούς δήλωσης η προσθήκη εξαρτώμενων μελών, η συμπλήρωση του κωδικού που αφορά στη φορολόγηση σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ, στην αναπηρία, στην ηλικία προκειμένου να υπολογιστούν μειώσεις ή απαλλαγές που προβλέπονται (τεκμήρια, τέλος επιτηδεύματος), στον χαρακτηρισμό του κατ΄ επάγγελμα αγρότη, καθώς και στην υπαγωγή στην παρ. 2 του άρθρου 58 του ΚΦΕ για νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο του άρθρου 19 του ν.4384/2016 κ.λπ., καθόσον τα στοιχεία αυτά επηρεάζουν τον προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης.

Απαλλάσσονται
  • Από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και δεδομένου ότι στη φορολογία εισοδήματος δεν επιβάλλεται πρόστιμο στην περίπτωση υποβολής ελλιπούς δήλωσης, συνάγεται ότι η διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (έντυπα Ε1 και Ν) ή των συνυποβαλλόμενων με αυτές εντύπων (Ε2, Ε3, κλπ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, εμπίπτει στην έννοια της διόρθωσης ελλιπούς δήλωσης και συνεπώς, κατά την υποβολή τέτοιων τροποποιητικών δηλώσεων δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ΚΦΔ, ακόμη κι αν αυτές υποβληθούν εκπρόθεσμα.
  • Ομοίως, πρόστιμο δεν επιβάλλεται και για την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, με τις οποίες συμπληρώνονται προαιρετικοί κωδικοί, πχ. κωδικοί 781-782 του Πίνακα 6 του έντυπου Ε1, υπό την προϋπόθεση ότι η συμπλήρωση των κωδικών αυτών δεν επηρεάζει τον προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης του συγκεκριμένου φορολογικού έτους.

Ο Απόστολος Αλωνιάτης  είναι Οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας. (Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Finance & Markets Voice, την  Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019).

πηγή: ProsvasisSA

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εφικτή η επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές

Ως απολύτως εφικτή χαρακτηρίζουν την ομαλή ολοκλήρωση του τρέχοντος, τρίτου κατά σειρά, προγράμματος στήριξης της Ελλάδος και την ομαλή επιστροφή της χώρας στις διεθνείς αγορές χρήματος, πηγές που βρίσκονται κοντά στην κυβέρνηση που διαπραγματεύεται με εταίρους και δανειστές. Είναι η πρώτη φορά από το 2010 έως και σήμερα που «η[…]

Περισσότερα »

Στη βουλή το φορολογικό, με σημαντικές ελαφρύνσεις

Στη Βουλή κατατέθηκε το φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Το νομοσχέδιο φέρει τον τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» και σύμφωνα με την ανακοίνωση πρόκειται για «νομοσχέδιο τομή, με το οποίο επιδιώκεται η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, η άμεση βελτίωση των οικονομικών δεικτών της χώρας, η[…]

Περισσότερα »

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *