Home

ΡΟΗ  ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά

0 σχόλια ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη Συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει διά τηλεδιάσκεψης,  για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την Τετάρτη 22-9-2021 και ώρα 17:30, σύμφωνα με την από 11-3-2020 Π.Ν.Π «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄55), τη με αρ. πρωτ. 20930/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τη με αρ. 429/12-3-2020 (B’ 850) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατείας, όπως τροποποιήθηκε με την όμοια με αριθ. ΔΙΔΑΦ/Φ.37Α.1/27/οικ9413/2020(Β’1704), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ.: 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 12ης, 13ης & 14ης.

 ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΘΕΜΑ 1: Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα μεταφοράς της έδρας συνεδρίασης του Σώματος για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, στην Κεντρική αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά της  Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία Ο.Π.Α.Ν , επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 32,  λόγω της καταλληλότητας της αίθουσας.

 ΘΕΜΑ 2: Νέα τροποποίηση  της με αριθ. 50/2021 απόφασης του Δημoτικού Συμβουλίου, με τον ορισμό νέας καταληκτικής ημερομηνίας, για την  υποβολή αιτημάτων απαλλαγής αναλογούντων τελών χρήσεως κοινόχρηστων χώρων, μέχρι και  τις 31-10-2021.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης.

 ΘΕΜΑ 3: Έγκριση υποβολής πρότασης από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση ΚΟ.Δ.Ε.Π. του Δήμου Πειραιά στο πρόγραμμα ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ και αίτησης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙΙ.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 ΘΕΜΑ 4: Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους, ως μελών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μισθώσεων-εκμισθώσεων και εκποίησης πραγμάτων του Δήμου, σύμφωνα με τα άρθρα 1 & 3 του Π.Δ. 270/81 (Φ.Ε.Κ. 77/Α/81) και 194 Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/06).

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 ΘΕΜΑ 5: Ορισμός τριών τεχνικών υπαλλήλων ως μέλη της  Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής για το έργο: Εργασίες για την άρση επικινδυνότητας λόγω του σεισμού της 19/7/2019 στο μνημείο του ΑΦΑΝΟΥΣ ΝΑΥΤΗ (ΣΤΑΥΡΟΣ) στην Φρεαττύδα.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 ΘΕΜΑ 6: Ορισμός τριών τεχνικών υπαλλήλων ως μέλη της  Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: Συντηρήσεις και επισκευές διατηρητέων κτιρίων ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά. Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

ΘΕΜΑ 7: Ορισμός τριών τεχνικών υπαλλήλων ως μέλη της  Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής για το έργο: Εργασίες συντήρησης και επισκευής στο Βεάκειο Θέατρο.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 ΘΕΜΑ 8: Παράταση ορισμού διαχειριστών των λογαριασμών του Δήμου μας στις Τράπεζες και ορισμού χρηστών των κωδικών e-banking.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

ΘΕΜΑ 9: Ορισμός του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά Αποστόλου Ιωάννη του Εμμανουήλ ως υπευθύνου λογαριασμού της χρηματοδότησης  για το εξής κάτωθι έργο: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – με Ενάριθμο έργου 2021ΕΠ08510047 χρηματοδοτούμενο από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων για τα έργα της  ΣΑΕΠ 085/1.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

ΘΕΜΑ 10: Ορισμός του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά Αποστόλου Ιωάννη του Εμμανουήλ ως υπευθύνου λογαριασμού της χρηματοδότησης  για το εξής κάτωθι έργο: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ – με Ενάριθμο έργου 2021ΣΕ27510029 χρηματοδοτούμενο από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων για τα έργα της  ΣΑΕ 275/1/2021

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

ΘΕΜΑ 11: Αναπροσαρμογή δόσης μηνός Σεπτεμβρίου 2021 για την εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ 51 σχολικών φυλάκων, για τη χρονική περίοδο Ιούλιος 2001 έως τον Ιούνιο του 2006.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

ΘΕΜΑ 12: Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμός του πίνακα κατάταξης, μετά τις διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 ΘΕΜΑ 13: Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμός του πίνακα κατάταξης, μετά τις εγγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 ΘΕΜΑ 14: Έγκριση ή μη του αιτήματος του ΚΚΕ για δωρεάν παραχώρηση χώρου στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 47ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ, από 14-22/9/2021.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης.

         O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                  

                                                                                    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

 

Σχετικά Αρθρα

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται.

Ετικέτες: