Home

ΡΟΗ  ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Βιβλίο: «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως» του Νικηφόρου Μοσχόπουλου

0 σχόλια ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τι έγραψαν οι Τούρκοι ιστοριογράφοι εν αντιπαραβολή και προς τους Έλληνας Ιστορικούς

Διατί ήτο ανάγκη να γραφή το προκείμενον ιστορικόν δοκίμιον: Η ανάγκη της ερεύνης και μελέτης και των τουρκικών πηγών.

Η υποστηριζομένη δια της προκειμένης μελέτης θέσις: «Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΗΡΥΧΘΗ ΤΟ 1821».

Τη 25η Μαρτίου 1931, εορταζομένης εν τη Ακαδημία Αθηνών της επετείου της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, διαπρεπής και σοφός Έλλην στρατιωτικός και Ακαδημαϊκός, ο στρατηγός Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν, διεκήρυττεν εν τω πανηγυρικό επί τη ευκαιρία ταύτη λόγω του μίαν μεγάλην αλήθειαν: Ότι δηλαδή οι Φιλικοί «καλώς ενήργησαν προπαρασκευάσαντες την Ελληνικήν Επανάστασιν δια το 1821…».

Εις το πολλάκις τεθέν ερώτημα, έλεγεν ο αείμνηστος ακαδημαϊκός, «μήπως η Ελληνική Επανάστασις εξερράγη προώρως και μήπως θα είχε μεγαλύτερα αποτελέσματα εάν εκηρύσσετο μετά τινας δεκάδας ετών, θα απαντήσωμεν, παρ” όλην την ευλάβειαν προς μεγάλους Έλληνας εκφράσαντας αντίθετον γνώμην, ότι, στρατιωτικώς τουλάχιστον, η Επανάστασις εξερράγη εις ευνοϊκήν δια τους Έλληνας και εις δυσμενή δια τους Τούρκους στιγμήν, διότι πάσα αναβολή θα εστέρει την Επανάστασιν του σημαντικού δια της αποστασίας του Αλή πασά αντιπερισπασμού και θα παρείχεν εις την Τουρκίαν χρόνον, τον οποίον πιθανότατα θα εχρησιμοποίει αύτη με την βοήθειαν και ξένων οργανωτών, όπως έκαμεν ο Μεχμέτ Αλή πασάς (της Αιγύπτου), μετατρέπουσα τον στρατόν και τον στόλον της εις συγχρονισμένην πολεμικήν δύναμιν».

Προς υποστήριξιν της γνώμης του ταύτης ο Αλέξανδρος Μαζαράκης έλεγεν, ότι η ιστορική αλήθεια είναι, ότι ο Ελληνισμός δεν ήτο απαράσκευος. […]

(Από τον πρόλογο του συγγραφέα)

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ Α” Σημείωμα περί των Τούρκων ιστοριογράφων

ΚΕΦ.Α” Οι πρώτοι πολιτικοί και στρατιωτικοί θεσμοί της Τουρκίας. Ο στρατιωτικός οργανισμός. Το σχετικόν έργον του συντ/ρχου Δζεβάτ δέη. Οι γενίτσαροι: Ίδρυσις και οργάνωσις του σώματός των. Βαθμοφόροι. Ορτάς και οντάς. Οι ατζαμί – ογλάν. Λεπτομέρειαι του παιδομαζώματος

ΚΕΦ.Β” Η εξέλιξις της πολιτικής οργανώσεως των Τούρκων. Τούρκοι φεουδάρχαι: ζαΐμαι και τιμάρ – βέηδες. Μουχτάραι και κοτζαμπάσηδες. Ο κώδιξ Μωάμεθ του Κατακτητού και ο «κανουνναμές» Σουλεϋμάν του Νομοθέτου. Το Διβάνιον και οι βεζύραι

ΚΕΦ.Γ” Έναρξις της παρακμής των γενιτσάρων. Αριθμητική δύναμις του σώματος. Δύναμις των εν Ελλάδι γενιτσαρικών φρουρών. Καταχρήσεις και κατάργησις της στρατολογίας των Χριστιανών (του παιδομαζώματος). Απόπειρα μεταρρυθμίσεων, Γενιτσαρική επανάστασις, εκθρόνισις και στραγγαλισμός του σουλτάνου Οσμάν του Β”. Αι μεταρρυθμιστικαί προσπάθειαι του βαρώνου Tott

ΚΕΦ.Δ” Αι στρατιωτικαί μεταρρυθμίσεις Σελίμ του Γ” (1789-1807). Αποτυχία των. Ο φιλελευθερισμός του. Αι σχέσεις του προς τους Ιακωβίνους. Διαμαρτυρίαι των μοναρχικών Δυνάμεων. Σχέδιον της Γαλλικής Επαναστάσεως δια την Τουρκίαν (Κρήτην κ.λ.π.). Πολιτικαί μεταρρυθμίσεις. Εισηγήσεις Αλεξάνδρου και Κωνσταντίνου Υψηλάντου. Και εν μέτρον προς βελτίωσιν της διοικήσεως της Πελοποννήσου. Εν ανέκδοτον έγγραφον

ΚΕΦ.Ε” Αι στρατιωτικαί μεταρρυθμίσεις του Σελίμ. Μία τουρκική έκθεσις. Οργάνωσις του πυροβολικού. Ο Σουλτάνος παρακολουθεί τα γυμνάσια. Και εν γερμανικόν σχέδιον στρατιωτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων

ΚΕΦ.ΣΤ” Πολεμικαί επιχειρήσεις. Σύμπραξις αντιδραστικών και νταγλήδων. Όπου εμφανίζεται ο Πασβάνογλου. Στάσις Ρωσίας και Αυστρίας. Αι εκθέσεις του Πρώσου πρεσβευτού Κνόμπελσδορφ

ΚΕΦ.Ζ” Νέαι προσπάθειαι του Σελίμ και εκθρόνισις αυτού. Αύξησις της γαλλικής επιρροής εν Τουρκία. Αγγλική απειλή και ναυτική διαδήλωσις ενώπιον της Κων/πόλεως. Απόκρουσις αυτής υπό τας ενθαρρύνσεις και με σύμπραξιν του πρεσβευτού της Γαλλίας. Νέον αντιδραστικόν κίνημα. Εκθρόνισις Σελίμ του Γ” και ανάρρησις Μουσταφά του Δ”. Κατάργησις του νιζάμι – τζεντίτ

ΚΕΦ.Η” Αντεπανάστασις των Σελιμικών υπό τον Μουσταφά Μπαϊρακτάρ. Φόνος του Σελίμ. Εκθρόνισις του Μουσταφά και ανάρρησις Μαχμούτ του Β”. Η κατάργησις του σώματος των γενιτσάρων αναβάλλεται

ΚΕΦ.Θ” Νέα αντιδραστική επανάστασις. Ο Μπαϊρακτάρ ανατινάσσει μίαν πτέρυγα της Υψηλής Πύλης και θάπτεται υπό τα ερείπια. Προσποιητός παλαιοτουρκισμός και απώτερα σχέδια εκδικήσεως του Μαχμούτ. Η εσωτερική αναρχική κατάστασις της Τουρκίας

ΚΕΦ.Ι” Τα μέχρι της Ελληνικής Επαναστάσεως εσωτερικά και εξωτερικά γεγονότα. Συμμαχία Αγγλίας και Τουρκίας. Ο ρωσοτουρκικός πόλεμος. Η συνθήκη ειρήνης του Βουκουρεστίου. (1812)

ΜΕΡΟΣ Β”

ΚΕΦ.ΙΑ” Οι Τούρκοι αντιλαμβάνονται τα πρώτα προμηνύματα της Ελληνικής Εξεγέρσεως. Η φυγή του ηγεμόνος Ιωάννου Καρατζά και του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου εκ Βλαχίας. Οι Τούρκοι δεν είχον κατάλληλον προσωπικόν προς παρακολούθησιν των συμβαινόντων. Ο Αλή πασάς των Ιωαννίνων και τα προπαρασκευαστικά της Επαναστάσεως. Πλην του Χαλέτ εφέντη οι άλλοι Τούρκοι μεγιστάνες θέλουν να σώσουν τον Αλή πασάν. Ο Αλής προγράφεται. Προπαρασκευαί εναντίον του

ΚΕΦ.ΙΒ” Πρώται κινήσεις των Ελλήνων εν Πελοποννήσω. Πρόσκλησις των προεστώτων εις Τρίπολιν. Αι τουρκικαί αρχαί και οι Τούρκοι πρόκριτοι Πελοποννήσου ζητούν εκ Κων/πόλεως την αποστολήν στρατού. Το πρώτον λάθος του Χουρσίτ πασά. Μία επιστολή του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Οι Τούρκοι των πόλεων και των χωρίων αποσύρονται εις τα φρούρια. Η τουρκική κυβέρνησις ασχολουμένη με τον Αλή πασάν παραμελεί το ζήτημα της Πελ/νήσου. Αι πρώται εχθροπραξίαι κατά του Αλή

ΚΕΦ.ΙΓ” Πώς εσκέπτοντο οι μεμορφωμένοι Τούρκοι περί των Ελλήνων και της απελευθερωτικής κινήσεώς των. Κρίσεις του Δζεβδέτ πασά και άλλων Τούρκων ιστοριογράφων. Τα προνόμια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μία τουρκική ιστορική ανασκόπησις. Η θέσις των Φαναριωτών. Μειονεκτική θέσις των Τούρκων απέναντι των Ελλήνων. Η τουρκική παρακμή. Η επανάστασις του 1769 και η αποτυχία της. Η ίδρυσις της Φιλικής και ο Καποδίστριας […]

Σχετικά Αρθρα

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται.

Ετικέτες: